Disclaimer

Disclaimer

Aansprakelijkheidsbeperking

 

Hoewel VVM en aanverwante partijen zich inspannen om de kwaliteit te verzekeren van de informatie die op de Website wordt aangeboden, geeft zij geen enkele waarborg over de juistheid, de volledigheid of het actuele karakter van deze informatie.

VVM en aanverwante partijen kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor een tikfout of enige andere fout of tekortkoming in verband met de Website. In geen geval zal VVM en aanverwante partijen aansprakelijk zijn voor onrechtstreekse schade, imagoschade, verlies van gegevens, gederfde winst of omzet, gemiste besparingen, vertraging van de activiteit en enige vorm van financiële of commerciële schade, en dit zelfs wanneer Solidariteitsfonds en aanverwante partijen op de hoogte werd gebracht van de mogelijkheid van het optreden van dergelijke schade.

Websites waarnaar hyperlinks worden gelegd vanuit de Website, worden door VVM en aanverwante partijen niet gecontroleerd en VVM en aanverwante partijen kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor onrechtmatige inhoud of het commerciële beleid op die websites of voor de hyperlinks die die websites zelf naar andere websites leggen. De aanwezigheid van een hyperlink naar websites van derden op de Website impliceert geenszins een goedkeuring of kwaliteitsgarantie vanwege VVM en aanverwante partijen. VVM en aanverwante partijen creëerden deze links uitsluitend om de bezoekers van hun site aanvullende diensten of informatie te bieden.

VVM en aanverwante partijen kunnen evenmin aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele risico’s, zoals virussen of software of hardwarepannes die het gebruik van de Website voor een computer met zich mee kan brengen.

 

Bescherming van persoonsgegevens

 

VVM en aanverwante partijen verbinden zich ertoe het privéleven van de gebruikers van de Website en hun persoonsgegevens te respecteren en te beschermen. VVM en aanverwante partijen verbinden er zich dan ook toe de Belgische Wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, na te leven.

In principe kan een bezoeker de Website bezoeken zonder enig persoonsgegeven in te geven. Om bepaalde diensten die op de Website worden aangeboden, te kunnen leveren, moeten VVM en aanverwante partijen echter beschikken over sommige gegevens, zoals - al naargelang het geval - naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, enz.

VVM en aanverwante partijen treden op als verantwoordelijke van de verwerking van de persoonsgegevens die via de Website worden verzameld. VVM en aanverwante partijen zullen daarbij de noodzakelijke maatregelen nemen om de veiligheid van de verwerking van de persoonsgegevens te verzekeren. Alle persoonsgegevens die u ons doorgeeft, blijven strikt vertrouwelijk. Ze worden opgenomen in de interne databank van VVM en aanverwante partijen en zullen niet worden doorgegeven aan derden.

De persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor volgende doeleinden: informatie over onze producten en diensten, direct marketingacties, statistische analyse of verbetering van producten en diensten. Door het verstrekken van uw gegevens geeft u de toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing door VVM en aanverwante partijen.

De Website maakt gebruik van “cookies”, en dit om de dienstverlening te verbeteren. Cookies zijn kleine elektronische bestanden die op de harde schijf van de computer van de gebruiker worden geplaatst. De door de Website geplaatste cookies hebben enkel als doel de verzending van een communicatie via een elektronisch communicatienetwerk uit te voeren of te vergemakkelijken of een uitdrukkelijk door de gebruiker van de Website gevraagde dienst van de informatiemaatschappij te leveren.
 De gebruiker kan zijn webbrowser zo instellen dat deze informatie geeft over de ontvangst van een cookie of de mogelijkheid biedt de installatie van een cookie te weigeren. De gebruiker wordt er evenwel op gewezen dat, indien hij de installatie van cookies weigert, sommige webpagina’s van de Website zich mogelijks niet correct zullen openen of zelfs ontoegankelijk zullen zijn.

De gebruiker kan zijn recht op toegang, verbetering en, ingeval van direct marketing, verwijdering van zijn persoonsgegevens kosteloos uitoefenen door een schriftelijk, ondertekend en gedagtekend verzoek daartoe, samen met een recto-versokopie van zijn identiteitskaart, te richten aan per gewone post op het adres: VVM, Zwarteweg 49, Kaai 367
B-2030 Antwerpen. Indien het een elektronische identiteitskaart betreft, is ook een officieel attest van woonplaats vereist.

 


Intellectuele eigendomsrechten

 

a. Inhoud en presentatie van de Website

De Website is een originele creatie waarvan zowel de inhoud als de structuur beschermd worden door auteursrecht of andere intellectuele eigendomsrechten. Ook de op de Website gebruikte logos, tekeningen, beelden en geluiden worden door het auteursrecht beschermd. Elke gehele of gedeeltelijke reproductie, verspreiding, vertaling, aanpassing of integratie in een andere website, onder welke vorm of op welke wijze dan ook, is verboden zonder de voorafgaande, schriftelijke en uitdrukkelijke toestemming van VVM en aanverwante partijen.

b. Documenten

VVM en aanverwante partijen staan het gebruik toe van de op de Website ter beschikking gestelde documenten (zoals teksten, certificaten, foto’s, enz.) voor zover de verwijzing naar het auteursrecht van VVM en aanverwante partijen duidelijk zichtbaar en leesbaar aangebracht wordt op alle reproducties die ervan worden gemaakt, deze documenten enkel worden gebruikt voor louter informatieve doeleinden en niet commercieel worden geëxploiteerd, niet in de media worden verspreid of op enig informaticasysteem of netwerk worden geplaatst, en aan deze documenten geen enkele wijziging wordt aangebracht. Ieder gebruik dat ingaat tegen deze voorwaarden is uitdrukkelijk verboden.

c. Namen

Op de Website vermelde merken en namen, zoals product-, overheids-, handels- en vennootschapsnamen, kunnen juridisch beschermd zijn.